Matematika

Matematika je obvezan kolegij na 1. godini (zimski semestar) Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Matematika

KOLOKVIJI I TESTOVI

Na kolokvijima i testovima je moguće ostvariti maksimalno 70%:

  • 2 kolokvija (2 x 30%) i
  • 2 testa (2 x 5%).

Da bi se steklo pravo izlaska na završni ispit potrebno je ostvariti minimalno 35%. Na kolokvijima se rješavaju zadaci.

Zadaci na 1. kolokviju:

  • derivacije – direktno i složeno deriviranje;
  • limesi – L´Hospitalovo pravilo;
  • tok funkcije – domena, ekstremi i asimptote funkcije;
  • kompozicija i inverz funkcije.

Zadaci na 2. kolokviju:

  • integrali – direktno integriranje, metoda supstitucije i parcijalne integracije;
  • sustavi linearnih jednadžbi – Cramerovo pravilo i Gaussova metoda eliminacije;
  • matrice – zbrajanje, oduzimanje, množenje, inverz i rang matrice.

ZAVRŠNI ISPIT

Završni ispit nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 15%.

Za pripremu kolokvija potrebno je 6 – 8 školskih sati po kolokviju.

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295