Mikroekonomija 2

Mikroekonomija 2 je obvezan kolegij na 2. godini (zimski semestar) Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Mikroekonomija

KOLOKVIJI

Polažu se 2 kolokvija na kojima se maksimalno može ostvariti 70% (2 x 35%), a da bi se steklo pravo izlaska na završni ispit potrebno je ostvariti minimalno 35%.

Kolokvij se sastoji iz 3 dijela:

  • I. dio – verbalni izražaj (15 teorijskih pitanja)
  • II. dio – grafički izražaj (10 pitanja vezanih uz grafove)
  • III. dio – matematički izražaj (10 zadataka)

Na kolokvijima su sljedeći zadaci:

  1. kolokvij – savršena konkurencija i monopol
  2. kolokvij – oligopol i tržište proizvodnih inputa

ZAVRŠNI ISPIT

Završni ispit nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 15%.

Za pripremu kolokvija potrebna su 2 školska sata po kolokviju.

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295