Statistička analiza

Statistička analiza je obvezan kolegij na 2. godini (zimski semestar) Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Statistička analiza

KOLOKVIJI I TESTOVI

Na kolokvijima i testovima je moguće ostvariti maksimalno 70 bodova:

  • dva kolokvija – svaki po 26 bodova (ukupno 52 boda)
  • dva testa – svaki po 9 bodova (ukupno 18 bodova)

Da bi se steklo pravo izlaska na završni ispit potrebno je ostvariti minimalno 35 bodova.

Na kolokvijima se rješavaju zadaci iz sljedećih područja:

  1. kolokvij – interval procjene parametara populacije pomoću uzorka;
  2. kolokvij – testiranje hipoteza o karakteristikama populacije pomoću uzorka.

Testovi traju 5 minuta i na njima se provjerava teorijsko znanje (pitanja na zaokruživanje i nadopunjavanje). Na kolokvijima je dozvoljena literatura, a na testovima nije.

ZAVRŠNI ISPIT

Završni ispit se piše 30 minuta i sastoji se od 30 teorijskih pitanja (na zaokruživanje ili nadopunjavanje) i za prolaz je potrebno točno odgovoriti na minimalno 15 pitanja.

Za pripremu kolokvija potrebna su 2 školska sata po kolokviju

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295