Statistika

Statistika je obvezan kolegij na 1. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Nakon što se uspješno polože 2 kolokvija stječe se pravi izlaska na završni ispit. Na kolokviju su zadaci, a u završnom ispitu teorijska pitanja.Statistika

Za 1. kolokvij moramo savladati sljedeće gradivo:

  • Srednje vrijednosti – aritmetička sredina, mod, medijan
  • Mjere disperzije – raspon varijacije, interkvartil, koeficijent kvartilne devijacije, varijanca, standardna devijacija i koeficijent varijacije
  • Mjere asimetrije (Pearsonova i Bowleyeva mjera asimetrije) i zaobljenosti

Za 2. kolokvij moramo savladati sljedeće gradivo:

  • Individualni indeksi – bazni i verižni indeksi
  • Linearni trend – napisati jednadžbu trenda i testirati pouzdanost modela (rezidualna odstupanja, prosječna apsolutna postotna odstupanja, varijanca i standardna devijacija regresije te koeficijent determinacije)

Za pripremu kolokvija potrebna su 2 – 4 školska sata po kolokviju

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295