Analiza i planiranje

Analiza i planiranje je obvezan predmet na 3. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Redovni studenti pišu 2 kolokvija, a izvanredni studenti 1 kolokvij da bi stekli uvjet za izlazak na završni ispit. Na kolokviju i u završnom ispitu javljaju se i zadaci i teorija.

Za kolokvij je potrebno naučiti sljedeće tipove zadataka:

  1. kolokvij – utjecaji na prihod i financijski rezultat i pokazatelji efikasnosti dugotrajne imovine
  2. kolokvij – utjecaji na troškove, analiza kapaciteta, analiza zaliha materijala i koeficijent obrtaja te burzovni pokazatelji (samo redovni) i analiza likvidnosti

Za pripremu kolokvija potrebna su 2 – 4 školska sata po kolokviju

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295