Osnove poduzetništva

Osnove poduzetništva je obvezan kolegij na 1. godini (zimski semestar) Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Bodovi su podijeljeni na sljedeći način:

Osnove poduzetništva

  • 2 kolokvija ukupno 64% (2 x 32%)
  • aktivnost na nastavi 3%
  • aktivnost na seminarima 3%

KOLOKVIJI

Zadaci na 1. kolokviju:

  • amortizacija – vremenska, funkcionalna ili kombinirana metoda;
  • kratkotrajna imovina – izračunati kratkotrajnu imovinu, koeficijent obrtaja ili dane vezivanja;
  • zamjena stroja – izračunati relativnu rentabilnost rada i usporediti je sa kamatnom stopom te donijeti odluku da li se isplati zamjena stroja ili ne.

Zadaci na 2. kolokviju:

  • kapaciteti – izračunati  iskorištenje kalendarskih, režimskih, normiranih i planiranih sati;
  • kalkulacije – izračunati ukupne i prosječne troškove te ukupnu i prosječnu dobit;
  • troškovi – izračunati ukupne i prosječne troškove pri određenom stupnju iskorištenja kapaciteta.

ZAVRŠNI ISPIT

Završni ispit nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 15%.

Za pripremu kolokvija potrebna su 2 – 4 školska sata po kolokviju.

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295