Ekonometrija

Ekonometrija je kolegij na 4. ili 5. (Primijenjena ekonometrija) godini Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Za pripremu 1. kolokvija, na temelju ispisa iz Gretla, moramo naučiti:Ekonometrija

 • Napisati regresijsku funkciju
 • Interpretirati značenje konstantnog člana i parametara uz nezavisnu/e varijablu/e
 • Testirati značajnost regresijskog koeficijenta uz pomoć t – testa i p vrijednosti
 • Testirati prilagođenost regresijskog modela uz pomoć F – testa i p vrijednosti
 • Odrediti i interpretirati koeficijent determinacije
 • Testirati normalnost distribucije upotrebom Jarque – Bera testa
 • Testirati postojanje problema multikolinearnosti upotrebom inflacijskog faktora varijance
 • Testirati postojanje autokorelacije n – tog reda upotrebom Breusch – Gofreyeva testa
 • Testirati postojanje autokorelacije prvog reda upotrebom Durbin – Watsonova testa
 • Testirati homoskedastičnost varijance upotrebom Whiteovog testa

Za pripremu 2. kolokvija, na temelju ispisa, moramo naučiti:

 • Ispisati procijenjenu funkciju trenda
 • Objasniti značenje koeficijenta determinacije
 • Objasniti značenje procijenjenih parametara (konstantnog člana i regresijskog koeficijenta)
 • Izračunati vrijednost prognostičkih pogrešaka MAD i MAPE

Za pripremu kolokvija potrebna su, u prosjeku, 2 školska sata po kolokviju

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295