Računovodstvo/Accounting

Kolegij računovodstvo obvezni je kolegij na 2. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Računovodstvo

Instrukcije iz računovodstva uključuju sljedeće zadatke:

 • Razvrstavanje imovine, kapitala i obveza
 • Sastavljanje početne bilance
 • Određivanje utjecaja poslovnih promjena na računovodstvenu jednadžbu
  (IMOVINA = KAPITAL + OBVEZE)
 • Knjiženje poslovnih promjena na kontima glavne knjige
 • Korektivna knjiženja na kraju razdoblja
  • Aktivna vremenska razgraničenja (unaprijed plaćeni trošak, nastali nefakturirani prihod)
  • Pasivna vremenska razgraničenja (obračunati trošak, unaprijed naplaćeni prihod)
  • Amortizacija
 • Sastavljanje zaključne bilance i računa dobiti i gubitka

Broj sati za pripremu ovog kolegija ovisi o načinu polaganja. U prosjeku je to 12-14 sati.

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975