Osnove računovodstva

Osnove računovodstva obvezan je kolegij na 1. godini Veleučilišta u Rijeci. Gradivo je podijeljeno na dva kolokvija.Matematika

Instrukcije za 1. kolokvij uključuju sljedeće:

 • Sastavljanje početne bilance
 • Knjiženje poslovnih promjena
 • Utjecaj poslovnih promjena na bilancu

Instrukcije za 2. kolokvij uključuju sljedeće:

 • Osnivanje poduzeća – unos temeljnog kapitala
 • Nabava i prodaja dugotrajne imovine
 • Korespondencija žiro-računa i blagajne
 • Dugoročne i kratkoročne obveze
 • Nabava sirovina i materijala
 • Troškovi (materijalni troškovi, troškovi usluga, troškovi osoblja…)
 • Obračun i knjiženje plaće
 • Prijenos uskladištivih i neuskladištivih troškova
 • Nabava i prodaja robe
 • Utvrđivanje financijskog rezultata

Za pripremu prvog kolokvija potrebno je u prosjeku 4-6 sati, a za pripremu 2. kolokvija 6-8 sati.

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975